Tiêu chuẩn chiếu sáng tại những nơi làm việc ngoài nhà

Yêu cầu chiếu sáng bảo đảm an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà theo tiêu
chuẩn 
TCVN 7114 - 3 : 2008 được thể hiện trong bảng sau:

              

      TRONG ĐÓ: 

- Cột 2: Quy định độ rọi duy trì Em trên bề mặt chuẩn đối với khu vực, công việc hoặc hoạt động
liệt kê trong cột 1.

- Cột 3: Quy định độ đồng đều tối thiểu của độ rọi trên bề mặt chuẩn đối với khu vực, công việc
hoặc hoạt động liệt kê trong cột 1.

- Cột 4: Quy định giới hạn hệ số chói lóa GRL áp dụng cho các tình huống liệt kê trong cột 1.

- Cột 5: Quy định chỉ số thể hiện màu tối thiểu (Ra) cho các tình huống liệt kê trong cột 1.